راهبردهای کلان دولت نهم

ارزشها

کسب رضای الهی از طریق عدال ت گستری، مهرورزی، خدمت

به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور

آرمان

فراهم کردن زمینه های برپایی حکومت عادلانه جهانی از طریق

احیای مجدد تمدن اسلامی

هدف بنیادین

توسعه عدالت محور - اقامه قسط توام با مهرورزی، خدمت و

تعالی و پیشرفت

رسالت

برقراری امنیت و تعالی جامعه و آحاد آن در ابعاد مختلف

راهبرد کلان

بسط عدالت و توس عه و تعالی همه جانبه و درونزا مبتنی بر

اسلام ناب محمدی(ص) (متناسب با مقتضیات عصر کنونی) و

بکارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت و ارتقاء سلامت و

                             

راهبرد فرهنگی

اعتلای فرهنگ عمومی، کرامت انسانی و آزادیهای مشروع،

صداقت در گفتار، سلامت در عم ل، امانت داری، وفای به عهد و ایثار

و توسعه سایر ارزشهای اسلامی و پاسخگویی به مردم

راهبرد اجتماعی

اعتلاء و ارتقاء عمومی سطح سلامت و توانمندیها و دسترسی

برابر به فرصتها، ایجاد اشتغال و تأمین اجتماعی برای آحاد مردم.

راهبرد سیاسی

حفظ استقلال همه جانبه کشور و ت عامل بین الملل ی بر مبنای

عدالت، صلح و عزت برای همه و مبارزه با بی عدالتی، تبعیض، ناامنی

و تحقیر ملتها و جن گافروزی

راهبرد علمی و فناوری

تولید علم، بومی کردن علوم بر مبنای فرهنگ ملی و استفاده از

علوم و فنون و تحقیقات سایر کشورها

راهبرد اقتصادی

خوداتکایی در تولید، فعال نمودن ظرفیتهای اقتصادی، تولید برای

صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع

تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی

راهبرد اداری

سپردن کارهایی که مردم آمادگی انجام آنرا دارند به آنها و اعمال

حاکمیت و نظارت توسط دولت، رجح ان بخشهای تعاونی و خصوصی

برای فعالیتهای تصدی گری نسبت به بخش دولتی، روان سازی چرخش

امور، مبارزه با فساد و تبعیض و رشو هخواری، توسعه اختیارات استانی

راهبرد آموزشی

شکوفایی استعدادهای فطری در سایه تربیت دینی، تقویت روحیه

نشاط و امید با طراحی نظام یکپارچه آموزشی

راهبرد حقوقی

تقدم حقوق عمومی به حقوق خواص و حاکمیت حقوق عادلانه

اسلامی

راهبرد دفاعی

حفظ آمادگیهای رزمی، لجستیکی، علمی و فنی برای مقابله با

تهدیدات، توسعه فن آوریهای لازم با نگاه به تولید داخلی و استفاده از

تجهیزات پیشرفته و مشارکت نیروهای مسلح در سازندگ ی کشور در

زمان صلح

راهبرد امنیتی

حضور مردم در صحنه های سرنوش ت ساز و تقویت پشتوانه

مردمی نظام با بسط عدالت و خدمت رسانی، ایجاد اشتغال، تقویت

پای ههای علمی و اقتصادی و ارتقاء توان دفاعی کشور

راهبرد بودج های

کاهش مخارج جاری دولت و تخصیص درآمد نفت به

سرمایه گذاری، رفع محرومیتها و تبعیضها و اتمام طرحهای عمرانی نیمه

تمام، جلوگیری از اسراف و ایجاد دولت کم هزینه و پرفایده .

امید آنکه برنامه دولت نهم تلاشی مؤثر برای دستیابی به

اهداف چش مانداز بیست ساله باشد.

          رفاه اجتماع


دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X