1) اهداف کلان و جه تگیر یهای راهبردی

1-1 ) صیانت از قانون اساسی و تلاش برای پیاده سازی همه

اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی

2-1 ) تعمیق و نهادینه سازی مرد مسالاری دینی

3-1 ) تعامل سازنده و مؤثر با جهان امروز بر اساس منافع ملی

4-1 ) حرکت در راستای تحقق سند چش مانداز 20 ساله و

دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری

5-1 ) حرکت برای دستیابی آحاد جامعه به عدالت، رفاه، سلامت

و معنویت

6-1 ) تربیت نسلی آگاه، صالح و منتظر برای زمینه سازی تحقق

حکومت عدل جهانی

7-1 ) استفاده از مدیریت تحول گرا، انقلابی، خدمتگزار، متواضع

و پاسخگو در برابر مردم، کارآمد، عدال تگستر و سالم

8-1 ) تشکیل دولتی عقلایی، کارا، مردمی، کم هزینه، پرفایده،

پرکار و صبور

9-1 ) تقویت احساس مسؤولیت آحاد مردم در قبال سرنوشت

کشور و تصمیمات دولت درراستای تحقق کابینه 70 میلیونی

10-1 ) حرکت در جهت تحقق این شعار که مردم صاحبان

حقیقی کشور بوده و مسؤولین و مدیران، خدمتگزاران مردم هستند.

 

11-1 ) استفاده برابر آحاد جامعه از فرصتها در جهت تحقق

عدالت اجتماعی

12-1 ) مبارزه همه جانبه با فقر، فساد، تبعیض، ویژه خواری و

فامیل گرایی

13-1 ) حرکت برای برپایی جامعه ای پیشرفته، مرفه، مقتدر و

نمونه اسلامی

14-1 ) استفاده از راهبرد عدالت، ص لح و عزت در روابط

بی نالمللی


دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X