3) راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی
1-3 ) کاهش تورم و نرخ سود بانکی با هدف افزایش قدرت
خرید مردم و تقویت تولید بعنوان سیاس تمحوری دولت نهم
2-3 ) هدفمندکردن یاران هها بنفع اقشار ضعیف
3-3 ) اعمال مدیریت اثربخش برای کاهش هزین ههای دولت
4-3 ) رفع موانع تولید داخلی و امکانپذیری تولید رقابتی مبتنی بر
نوآوری فناوری
5-3 ) ارتقاء امنیت سرمای ه گذاری و پشتیبانی از سرمایه گذاریهای
خطرپذیر
6-3 ) حمایت از گسترش فعالی تهای تحقیق و توسعه و نوآوری
7-3 ) حمایت از توسعه مطالعات مربوط به امکانپذیری طرحهای
سرمای هگذاری
8-3 ) حمایت از مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و پارک های علمی
و تحقیقاتی، شهر کها و نواحی صنعتی
9-3 ) بهین هسازی مصرف انرژی
10-3 ) تنظیم بازار باتوجه به ظرفیت تولید داخلی و نیاز به
واردات
11-3 )تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی بر اساس سطح
و کیفیت روابط سیاسی
20 / برنامه دولت نهم _____________________________
12-3 ) تهیه برنامه توسعه همه جانبه برای حدود 10000 روستای
مستعد
13-3 ) حمایت از توسعه صادرات برای تقویت تولید داخلی
14-3 ) ترویج استفاده از محصولات داخلی در دستگاههای دولتی
15-3 ) حمایت از ایجاد مراکز تولید و انتقال فناوری در کشور
16-3 ) حمایت از ایجاد مراکز مشاوره فناوری با استفاده از
شرک تهای داخلی و خارجی
17-3 ) ساماندهی طرحهای عمرانی نیمه تمام و آغاز پروژه های
جدید صرفاً بر مبنای مطالعات امکانپذیری، اجرای مهندسی ارزش و
داشتن توجیه اقتصادی و اجتماعی
18-3 ) افزایش تولید در واحد سطح و توسعه سطح زیرکشت و
تأمین منابع و امکانات لازم برای تحقق این امر
19-3 ) تلاش برای خودکفایی در تولید داخلی کالاهای اساسی
20-3 ) حمایت از بخش کشاورزی از طریق تسهیلات بانکی با
کار مزد کم و سایر ابزارهای مؤثر
21-3 ) توجه جدی به سیاست های افزایش درآمد کشاورزان
بویژه در رابطه با قیمت گذاری محصولات کشاورزی و ارتقاء کارآمدی
خریدهای تضمینی
22-3 ) حمایت منطقی از تولید داخلی
23-3 ) تقویت و حمایت از توسعه صنایع کوچک , دستی بویژه
فرش و صنایع تبدیلی در روستاهای منتخب از طریق تسهیلات بانکی
با کارمزد کم و دیگر ابزارهای لازم
24-3 ) تقویت صنعت گردشگری
25-3 ) توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
26-3 ) تقویت مزیت های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع
داخلی نظیر صنایع انرژی، معدنی، پتروشیمی، تبدیلی و تکمیل و
زنجیر ههای پایین دستی آن
27 ) توسعه بازار بورس بعنوان یکی از منابع اصلی تأمین و -3
تولید سرمایه
28-3 ) حمایت از توسعه شرکت های تعاونی و شرکت های
سهامی عام فراگیر و همچنین توسعه متوازن مناطق مختلف کشور با
هدف تأمین عدالت
29-3 ) ایجاد تحول در سیستم توزیع کالا و خدمات با استفاده از
شیو ههای نوین
30-3 ) کاهش برنامه ریزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد
نفت واختصاص درآمد نفتی به توسعه سرمای هگذاری در کشور
31-3 ) مقابله با مفاسد اقتصادی نظیر فرار مالیاتی، اقتصاد
زیرزمینی و…
32-3 ) جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع دولتی و اشرافیت
دولتی
22 _____________________________
33-3 ) رعایت اولویت در تخصیص منابع
34-3 ) حرکت بسوی ایجاد مدیریت خدمات شهری واحد با
محوریت شهردار یها
35-3 ) توزیع عادلانه فرصت های شغلی و دسترسی برابر به
عوامل تولید
36-3 ) مقابله با انحصارات و امتیازات ویژه
37-3 ) اصلاح نظام بودجه ای کشور بر اساس فعالیت و نه تداوم
بودجه سنوات قبلی
38-3 ) برنامه ریزی برای افزایش امنیت سفرهای زمینی، هوایی و
آبی
39-3 ) بازسازی باف ت های فرسوده شهری و روستایی و
مقاو مسازی ساختمانها با استفاده از مشارکت مردمی
40-3 ) ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای کارکنان دولت بویژه
مسؤولین و عدم امکان طرف قراردا د شدن آنها با دستگاههای دولتی
41-3 ) تهیه برنامه جامع اکتشاف، استخراج و تولید، تصفیه،
تبدیل، فروش، توزیع و مصرف منابع انرژی و حاملهای انرژی
42-3 ) افزایش رقابت پذیری اقتصاد
43-3 ) ارتقاء بهره وری عوامل تولید نظیر سرمایه، مواد، انرژی و
نیروی کار
44-3 ) توسعه صنعت و فناوری براساس نتایج آمایش سرزمین
_____________________________ 47-3 ) بکارگیری فناوری های پیشرفته در صنایع موجود و ایجاد
صنایع جدید مبتنی بر فناوریهای پیشرفته
48-3 ) ایجاد ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای پولی، بهره
مالی و ارزی و تجاری مناسب
49-3 ) توسعه صندو قهای قر ضالحسنه همراه با قانونمندی
50-3 ) هماهنگی در ا نعقاد قراردادهای خارجی با توجه به روابط
سیاسی با کشورها و نظارت نظام مند بر انعقاد این نوع قراردادها در
راستای رعایت منافع ملی و دستیابی به فناوریهای پیشرفته
51-3 ) مدیریت اثربخش بر منابع آبی کشور بویژه آبهای مشترک
با سایر کشورها
52-3 ) افزایش درآمد مالیاتی از بانکها، شرک ت های دولتی و
شرکت ملی نفت
53-3 ) کاهش هزینه تأمین اجتماعی برای بنگاههای زیر 15 نفر با
هدف تقویت تولید و اشتغال
54-3 ) اختصاص درصدی از موجودی حساب ذخیره ارزی
(نفت) به منظور عمران استانها
55-3 ) حل مشکل تحصیل روستائیان و مناطق محروم در ابعاد
مختلف نظیر تأمین معلم، سرویس حمل و نقل، کمک هزی نه به
دان شآموزان بی بضاعت و…
24 / برنامه دولت نهم _____________________________
56-3 ) افزایش تولید فرآورد ه های نفتی در داخل با احداث
پالایشگاه جدید برای تأمین نیاز داخلی و پرهیز از خرید فرآورده از
خارج و یا معاوضه نفت خام با فرآورده
57-3 ) افزایش تعرفه واردات برای محصولاتی که تولید داخلی
آن برای بازار مصرف کشور کافی است.
58-3 ) برنامه ریزی برای کاهش سریع تصادفات جاده ای با
روشهای موثر مثل تقویت کنترل پلیس

دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X