4) راهکارهای فرهنگی- اجتماعی
1-4 ) ترویج و تقویت فرهنگ نشاط ، امید و انتظار سازنده و
زمینه سازی برای تشکیل دولت ع دل جهانی، حفظ هویت اسلامی -
ایرانی در تعامل با جامعه جهانی و دفاع از شکوفایی مجدد تمدن
اسلامی
2-4 ) تسهیل همکاریهای فیمابین حوزه و دانشگاه در راستای
حاکمیت هرچه بیشتر ارزشهای اسلامی در اداره کشور و استفاده از
توان تخصصی اندیشمندان دانشگا هها و فضلای حوزوی برای
پاسخگویی به مشکلات جامعه و اعتلای هر چه بیشتر کارآمدی نظام
اسلامی و تقویت نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی
3-4 ) توجه به جایگاه ویژه خانواده در اعتلای جامعه و رفع
موانع موجود برای ازدواج جوانان، استمرار امنیت زندگی مشترک،
تأمین معیشت اعضای خانواده و نقش تربیتی والدین درراستای
پیشگیری از وقوع بزهکاریهای اجتماعی، فرار از کانون خانواده، اعتیاد،
فساد اخلاقی،
بی بندوباری و جرایم اجتماعی و طلاق، از طریق ارائه تسهیلات
برای ازدواج، مسکن، اشتغال و کارآفرینی، همچنین صیانت از حقوق
خانواده
 4-4 ) افزایش همبستگی ملی از طریق گسترش مشارکت مردم در
قالب فعالیتهای مساجد، انجمن اولیا و مربیان مدارس، هیأت مذهبی،
تشکلهای غیردولتی، بسیج، احزاب و گروه های سیاسی و سایر نهادهای
مدنی و ترویج سنتهای حسنه، گرامیداشت یوم الله، تکریم بزرگان، صله
ارحام، وقف، قرض الحسنه و گسترش سایر سنتهای اسلا می در جامعه
و تقویت آگاهی، انگیزه و غرور ملی در راستای حفظ ارزشهای دینی،
استقلال میهن و سرافرازی کشور و شادابی و نشاط عمومی
5-4 ) پاسخگویی آگاهانه به روحیه نوگرایی و تحول طلبی جوانان
و برنامه ریزی برای تحقق مطالبات به حق دانشجویان، دانش آموزان و
جوانان جویای کار و مشارکت دادن زنان و جوانان مستعد با رعایت
مراتب شایست هسالاری در مدیریت کشور
6-4 ) اعتلای فرهنگ عمومی کشور مبتنی بر تقویت خودباوری و
اتکاء به نفس، مشارکت سازنده و کارآمد مردم، تقویت وجدان کاری،
انضباط اجتماعی و نظم شهری، قناعت پیشگی، قان ون گرایی، عطوفت و
مهربانی ب ه یکدیگر، ایثار و از خودگذشتگی، خدمت به مردم، توسعه
اخلاق و دین مداری، آداب و اخلاق شهروندی مبتنی بر ترویج فرهنگ
قرآنی و آموز ههای وحیانی و پیشینه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی
7-4 ) عنایت به پیوستگی مؤلفه های اسلام خواهی، ایران دوستی و
پیشرفت طلبی در برنامه ریزی برای حفظ و بالندگی هویت ملی ایرانیان
و برنام هریزی برای شکوفایی مجدد تمدن اسلامی در عصر حاضر
8-4 ) تقویت مبانی و اصول عدال تمحوری در حوز ههای
اجتماعی از طریق دسترسی برابر به فرص ت ها نظیر فرصتهای آموزشی
و فرصتهای کاریابی، دسترسی به عوامل تولید، مناصب مدیریتی و
سلامت عمومی، کاهش فاصله بین مدیران و مردم و مبارزه با تبعیض و
ویژه خواری
9-4 ) تأمین، حفظ، ارتقاء و توزیع عادلانه سلامت برای آحاد
جامعه اعم از شهری و روستایی، زن و مرد، کم درآمد و مرفه، ... از
طریق تقویت نظام جامع تأمین اجتم اعی و گسترش پوشش بیم ه های
فراگیر و الزامی، توسعه آموزشهای بهداشتی و برنام ه ریزی برای
پیشگیری از عوامل خطرساز سلامت افراد و بیماریهای مسری،
بهداشت و درمان ارزان و تحقق برنامه پزشک خانواده
10-4 ) ارتقای سطح امنیت غذایی و تغذیه مردم برابر استانداردهای
تندرستی از طریق تغذیه رایگان برای کودکان و مادران مستضعف در مناطق
محروم، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح الگوی تولید مواد غذایی و مصرف،
کاهش ضایعات مواد غذایی در مراحل تولید، فرآوری توزیع و بازی افت،
رعایت بهداشت در تغذیه و…
11-4 ) توسعه ورزش پایه در محلات و مدارس، توس عه ورزش
رزمی و ورزشهای اصیل ایرانی و ورزش عمومی و قهرمانی در سطح
کشور، گسترش ورزش همگانی در بین طبقات مختلف روستایی و
شهری با بازبینی طرح جامع ورزش و رویکرد توسعه مشارکتهای
مردمی، هنجارسازی و ترویج اخلاق جوانمردی و فرهنگ پهلوانی،
28 دسترسی برابر به امکانات ور زشی و شکوفایی صنعت ورزش، ارتقاء
بهره وری تأسیسات و امکانات موجود و اعمال مدیریت تخصصی با
مشارکت نهادهای ورزشی و مربیان اسوه برای ارتقاء سطح تندرستی
جامعه، تربیت بدنی نیروی کار و دستیابی به جایگاه مناسب در
مسابقات بی نالمللی و منطق های رشت ههای ورزشی محبوب
12-4 ) بهره گیری از غنای فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی به
کمک فرهیختگان، نویسندگان و هنرمندان درراستای سازگاری خرده
فرهنگها با فرهنگ عمومی و غنی سازی برنامه های رسانه ملی و
پرکردن اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان و سایر اقشار
اجتماع و تلطیف احساسات عمومی و شکوفایی حس خداجوئی،
حقیق تجوئی، علم دوستی، نوع دوستی و زیبائی دوستی
13-4 ) اختصاص بخشی از سهام بنگاههای اقتصادی قابل
واگذاری دولتی به مردم با اولویت اقشار محروم به منظورتحقق عدالت
و محرومیت زدایی و دریافت بهای سهام واگذاری شده از محل سود
سالانه آن
14-4 ) حمایت از توسعه شرکت های تعاونی و شرکت سهامی
عام فراگیر
15-4 ) توانمند سازی اقشار ضعیف درآمدی، از طریق ایجاد
مشاغل مناسب برای آنان
16-4 ) استیفای حقوق قانونی کارگران تحت پوشش پیمانکاران
نیروی انسانی و حذف رابطه غیرعادلانه موجود
17-4 ) توجه جدی به رفع محرومیت در مناطق روستایی و مرزی
18-4 ) توزیع اختیارات در استانها با هدف تحرک بیشتر و
تمرک ززدایی
19-4 ) حمایت دولتاز شکل گیری بانکها و صندوقهای استانی
با هدف توسعه منطق های
20-4 ) حمایت دولت از توسعه کسب و کار در شهرهای کوچک
و روستاها و بهبود وضعیت سکونتگاهها دراین مناطق
21-4 ) توسعه شهرها با نگاه تمرکززدایی از شهرهای بزرگ به
همراه فراهم آوردن فرص تهای شغلی مناسب در این مناطق
22-4 ) کمک به توسعه مناطق محروم با استفاده از بودجه عمومی
و حساب ذخیره ارزی
23-4 ) ارتقاء جایگاه و سهم بخش تعاون دراقتصاد کشور با
توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
24-4 ) کاهش هزینه مصرف آب، برق، گاز و تلفن برای مصارف
کم و افزایش هزینه آن برای مصرف بالا با هدف مدیریت تقاضا و
تأمین عدالت
25-4 ) حرکت برای مهار و ریش هکنی اعتیاد

دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X