5) راهکارهای علمی و فناوری
1-5 ) گسترش و اعتلای جنبش نرم افزاری و تولید علم خصوصاً
در حوزه های علوم اجتماعی و علوم انسانی مبتنی بر مبانی، اصول و
ارزشهای ایران اسلامی
2-5 ) تداوم فعالیتهای تحقیقاتی و فناوری برای تکمیل چرخه
دانش فنی و دستیابی کامل به فناوری تولید سوخت هسته ای برای
مقاصد صلح آمیز و سرمایه گذاری برای خوداتکایی کشو ر در حوزه
فناوری هست های تحت معاهدات بی نالمللی
3-5 ) سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه و اعتلای
فعالیتهای تحقیقاتی پیرامون نوآوری و انتقال فناوریهای نوین نظیر
نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته و ... و
توسعه کاربردهای آنها در کشور
4-5 ) برپایی نهضت تئوری پردازی و نظریه سازی مبتنی بر
ارزشهای اسلامی و نوآوری در دانش موجود بشری برای تولید علم در
حوز ههای مورد نیاز
5-5 ) صیانت از حریم نخبگان و فراهم آوردن نیازهای آنان برای
توسعه فعالیتهای علمی روزآمد و نوآوری و خلاقیت
6-5 ) تقویت روحیه اعتما د به نفس جوانان در حال تحصیل،
آموزش خلاقیت و نوآوری و روش تحقیق و تقویت حضور جوانان
در عرص ههای تولید علم و حل مشکلات کشور
7-5 ) توسعه دامنه همکاریهای علمی و فناوری بین دانشگا ه ها و
مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور و استفاده از همکاریهای دانشمندان و
محققین ایرانی مقیم خارج در این راستا
8-5 ) ارتقاء سطح درآمدی معلمان، اساتید، محققان به نحوی که
در زندگی روزمره دچار مشکل معیشتی نباشند.
9-5 ) آماده سازی دانش آموختگان دانشگا ه ها و حوز ه های علمیه
برای ورود به بازار کار از طریق شرکت در دور ه های آموزش
کارآفرینی، فناوری اطلا عات، خلاقیت و نوآوری، کارورزی در صنعت،
مدیریت پروژه و… به صورت داوطلبانه
10-5 ) توسعه و ارتقاء سطح بهداشت روانی محیطهای دانشگاهی
و گسترش و تعمیق معرفت دینی در بین دانشجویان با شیو ه های نوین
در راستای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی دانشجویان و افزایش امید
به آینده
11-5 ) طراحی نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری
آموزش عالی و برگزاری آزمونهای سطح سنجی دانش آموختگان
دانشگا هها
12-5 ) طراحی نظام تأمین، آموزش، تربیت و نگهداری نیروی
انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش کشور با توجه به چالشهای روز
(تغییرات سریع در فناور ی، تحول در اقتصاد جهانی، تحول در روابط
ملت و دولتها، تحول چندجانبه گرایی و …) و نیازهای پیش روی
آموزش و پرورش

13-5 ) توجه ویژه به تربیت روحی دان ش آموزان در شرایط
فرهنگی- اجتماعی کنونی و روند آتی آن با استفاده از روشهای نوین
نهادینه سازی ارزشهای اسلامی و ضمن عنایت به سلامت و تربیت
بدنی آنان و آموزش دروس علمی و زبانهایفارسی، عربی و انگلیسی
در مقاطع مناسب
14-5 ) استفاده از سیستمهای آموزش از دور، دانشگاه مجازی،
تحقیقات از طریق اینترنت، تکنولوژیهای نوین آموزشی برای
آموزشهای کارآفرینی، فعالیتهای گروهی، حقوق اساسی، آداب
معاشرت اجتماعی و ... و آموزشهای عمومی مورد نیاز مدارس و
دانشگا هها
15-5 ) ظرفی تسازی، سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای
کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان , ارتقاء
شاخصهای اختراعات و اکتشافات ثبت شده، موفقیت در المپیادهای
علمی، برگزاری همایشهای علمی جهانی و منطق ه ای و هدایت
استانداردهای تشویقی و ارتقاء هیأت علمی به شاخصهای مشارکت در
تولید علم و فناوری
16-5 ) تأکید بر تحقیقات کاربردی و توسع ه ای در مقابل
تحقیقات بنیادین با توجه به اهمیت اولویت توسعه فناوری در مقایسه
با توسعه علم در کشور

دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X