6) راهکارهای زیست محیطی

1-6 ) تقویت آگاهی عمومی نسبت به عواقب و اثرات عوامل

مخرب زیست محیطی و تقویت مشارکت عمومی در زمین ه های زیست

محیطی و برنام هریزی برای پایش مستمر مسایل زیست محیطی

2-6 ) هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای زیست محیطی دولت و

پشتیبانی سیستم قضایی از اجرای مقررات زیست محیطی کشور

3-6 ) کمک به بهبود سطح علمی متخصصان کشور در زمینه

محیط زیست و قو یتر نمودن بنیه تخصصی سازمان محیط زیست

4-6 ) تشویق همکاری دانش آموزان و دانش جویان در جهت

احیای جنگلها و توسعه درخت کاری در کشور


دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X