7) راهکارهای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی
1-7 ) ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی به کمک
آموزشهای عمومی و توسعه مشارکت همه جانبه مردم در
تصمی مسازیها، رعایت حقوق شهروندی و تقویت نهادهای مدنی،
ترویج روحیه دفاع از منافع ملّی و مبارزه با ب ی انضباطی و
ب یهنجاریهای اجتماعی و خشونت سیاسی
2-7 ) تقویت بنی ه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای
مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور در برابر تهدیدات و
حفاظت از منافع ملّی و انقلاب اسلامی با مدرن سازی، هوشمندسازی،
چابک سازی و ارتقاء ابتکار عمل نیروهای مسلح و نوسازی و
بازسازی و بهبود صنایع دفاعی کشور
3-7 ) برنام هریزیهای گسترده جهت تبدیل تهدید رشد فزاینده
جمعیت به فرصت از طریق برنام هریزی در افزایش سرمای هگذاری
4-7 ) توجه به بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی از طریق
برنام هریزی جامع و مدون و دقیق، مقاوم سازی شهرها و روستاها و
مراکز استراتژیک، آموزش همگانی، ت عیین مدیر بحران در سطح کشور
به گون ه ای که اختیارات لازم جهت بکارگیری تمامی امکانات را دارا
باشد.
5-7 ) تقویت پلیس برای حضور قوی مأمورین انتظامی در
محلهای وقوع حوادث جهت انجام عملیات ضربتی نیروهای امنیتی و
انتظامی در برخورد با قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و ... و مبارزه با باز
شدن عناصر بیگانه در جریانات خودی و ایجاد سیستم نر م افزاری
شناسایی معتادین و مجرمین و مبارزه با تخلفات ساختمانی و تخریب
اماکن عمومی
6-7 ) شناسایی شبک ه های فعال ضد انقلاب در صحن ه های
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... و شناسایی ترفندهای آ نها و
چار هاندیشی در جهت مبارزه با آن و اتخاذ رویه های اثربخش برای
کنترل فعالیتهای جاسوسی و ایجاد احساس امنیت در جامعه و برخورد
شدید با عوامل مخل امنیت جامعه
7-7 ) لزوم بازنگری در قوانین و مقررات واردات و صادرات و
قوانین تجاری و اقتصادی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و
اقتصاد زیرزمینی
8-7 ) سبکبال نمودن نیروهای انتظامی از مأموریتهای غیرضروری

دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X