8) سیاستهای داخلی و خارجی
1-8 ) راهکارهای سیاست داخلی )
1-1-8 ) جامع نمودن قوانین و مقررات و حاکمیت قانون گذاری
در عرص ههای مختلف حکومتی
2-1-8 ) بهر همندی از نقش رسان ههای ملّی و مطبوعات و
نهادهای مدنی به عنوان چشم و گوش مردم برای شفافیت امور
3-1-8 ) طراحی کلیه فعل و انفعالات و حرکات و برنام ه ریزیهای
دولت بر محور خدمت
4-1-8 ) ایجاد فضای محبت، مودت، همبستگی و نشاط در
جامعه
5-1-8 ) ایجاد امنیت روحی و روانی در مسائل سیاسی، اج تماعی
و فرهنگی
6-1-8 ) نظام مند کردن مشارکت مردم در عرص ه های سیاسی،
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس شایستگ یها و بدون تبعیض
7-1-8 ) کم کردن حجم و هزین ه های دولت، کاهش تشریفات و
کاغذ بازی
8-1-8 ) ایجاد فضای نقد و امر به معروف و نهی از منکر مردم
نسبت به دولت
9-1-8 ) دفاع از آزادی سیاسی و بیان برای همه اقشار جامعه در
چارچوب قانون اساسی
10-1-8 ) ایجاد فرصتهای برابر سیاسی (عدالت سیاسی ) برای
همه افراد و اقشار جامعه
11-1-8 ) تحکیم مبانی مرد م سالاری دینی و بسط و گسترش آن
در همه عرص هها
12-1-8 ) فعال کردن آحاد جامعه در ی ک فرایند سلسله مراتب
شبک های برای ارائه پیشنهادات به دولت و تعامل در اجرای برنام ه ها در
راستای تشکیل کابینه هفتاد میلیونی
13-1-8 ) شایسته سالاری در انتخاب مدیران
2-8 ) راهکارهای سیاست خارجی و روابط بی نالمللی )
1-2-8 ) دیپلماسی فعال و مؤثر در سیاست خارجی و برق راری و
تداوم روابط بین الملل بر اساس عزت، حکمت، و مصلحت با راهبرد
عدالت، صلح وعزت برای همه و مبارزه با نا امنی و جنگ و تحقیر
ملتها
2-2-8 ) پیگیری سیاست تنش زدایی در روابط دو جانبه و تهدید
زدایی در روابط بی نالملل
3-2-8 ) نگاه راهبردی به تحولات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
در عرصه روابط بین الملل و استفاده حکیمانه از فرصتهای بی ن المللی و
منطق های در راستای منافع ملی
4-2-8 ) همکاری با کشورهای اسلامی در جهت تشکیل قطب
جهان اسلام در نظام چندقطبی آینده

5-2-8 ) تقدم نگاه منطق ه ای در روابط بین الملل و رعایت اولویت
روابط سیا سی، اقتصادی، فرهنگی (جهان اسلام، حوزه خلیج فارس،
حوزه خزر و آسیای میانه، حوزه پاسیفیک، اروپای)
6-2-8 ) مبارزه هم هجانبه با تروریسم (دولتی و غیردولتی)
7-2-8 ) حرکت در جهت تبیین و مقابله با استعمار فرانو و
مبارزه با ترفن دهای نظام سلطه جهانی
8-2-8 ) حمایت از مردم مظلوم فلسطین
9-2-8 ) گسترش همکاری با کشورهای مستقل و غیر متعهد بر
اساس منافع ملّی و مصالح نظام اسلامی و بر قراری مناسبات عادلانه
10-2-8 ) برنام هریزی ایجاد و یا استمرار رابطه سالم و فعال با هر
کشوری جز رژیم اشغال گر قدس برای همیشه و نظام سیاسی آمریکا
تا زمانی که حاضر به رعایت عزت و منافع مردم ما نباشد.
11-2-8 ) ارزیابی عملکرد سفرای جمهوری اسلامی ایرانو
رعایت پایبندی آنان به اصول ارزشهای اسلامی وایفای نقش کارآمد در
جهت تامین منافع و مصالح کشور و ایرانیان مقیم خارج
12-2-8 ) تغییر نگاه به ایرانیان مقیم خارج به عنوان سفرای
فرهنگی کشور و عاملین همکاریهای علمی و فنی و اقتصاد با خارج
13-2-8 ) بسط و توسعه روابط علمی و تکنولوژیکی با
کشورهایی که در تعارض با منافع جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند
و همچنین برقراری و تداوم روابط اقتصادی با سایر کشورها با توجه
به مواضع سیاسی و بی نالمللی آنان نسبت به جمهوری اسلامی ایران

14-2-8 ) تقویت و گسترش سازمانها و پیمانهای منطق ه ای (امثال
اکو و …) جهت بسط توسعه تجاری و اقتصادی منطق ه ای در جهت
منافع مشترک کشورها
15-2-8 ) عضویت فعال و اثرگذار در سازمانهای فرامنطق ه ای و
بی نالمللی جهت ارتقاء نقش جمهوری اسلامی ایران در عرصه های
جهانی
16-2-8 ) تلاش در جهت ایجاد و گسترش نگاه مشترک در
کشورهای اسلامی جهت اتخاذ سیاستهای متمرکز بی نالمللی
17-2-8 ) تقویت استراتژی چندجانبه گرایی در سطح بی ن المللی
و مقابله با یکجانب هگرایی در عرصه بی نالملل
18-2-8 ) تلاش در جهت اعتمادسازی جهانی با حفظ اصول و
ارزشها و اقتدار در عرص ههای بی نالمللی
19-2-9 ) تهدید زدایی و مبارزه با تولید، نگهداری و استفاده از
سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزار تهدید ملتها
20-2-9 )مبارزه با نظام تک قطبی وامپراطوری نظام سلطه جهانی
21-2-9 ) بکارگیری ظرفیتهای فرهنگی رسان ه ای، دانشگاهی و
تشکلهای غیر دولتی در جهت توسعه و پیشبرد اهداف سیاست
خارجی

دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X