رئوس برنام ههای1. راهبردهای کلان
ارزشها
 مهرورزی
 عدال تگستری
 خدمت به بندگان خدا
 پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور
آرمان
زمین هساز یحکوم تعد لا زطری قاحیا یمجد دتمد ناسلامی
هدف بنیادی
 توسعه عدالت محور
 اقامة قسط توأم با مهرورزی
 خدمت
 تعالی
 پیشرفت
____
رسالت
 برقراری امنیت
 تعالی جامعه
 تعالی فرد
راهبرد کلان
 بسط عدالت
 توسعه هم هجانبه ودرونزا مبتن یبر اسلام ناب محمدی (ص)
 بکارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت
 ارتقاء سلامت
 ارتقاء رفاه
راهبرد فرهنگی
 اعتلای فرهنگ عمومی
 اعتلای کرامت انسانی
 اعتلای آزاد یهای مشروع
 صداقت در گفتار
 سلامت در عمل
 امان تداری
 وفای به عهد
 ایثار

 پاسخگویی به مردم
 توسعة سایر ارز شهای اسلامی
راهبرد اجتماعی
 اعتلاء و ارتقاء عمومی سطح سلامت و توانمندی
 دسترسی برابر به فرص تها
 ایجاد اشتغال
 تأمین اجتماعی برای آحاد مردم
راهبرد سیاسی
 حفظ استقلال همه جانبه کشور
 تعالی بی نالمللی بر مبنای عدالت
 صلح و عزت برای همه
 مبارزه با:
 ب یعدالتی
 تبعیض
 ناامنی
 تحقیر مل تها
 جن گافروزی
راهبرد علمی و ف نآوری
 تولید علم

 بومی کردن علوم بر مبنای فرهنگی ملّی
 استفاده از علوم و فنون و تحقیقات سایر کشورها
راهبرد اقتصاد
 خوداتکایی در تولید
 فعال نمودن ظرفی تهای اقتصادی
 تولید برای صادرات
 توزیع عادلانه ثروت
 ایجاد اشتغال
 محرومی تزدایی
 رفع تبعیض
 ارتقاء قدرت خرید مردم
 رفاه اجتماعی
راهبرد اداری
 سپردن کارها به مردم
 ایفاء نقش نظارت عالی
 رجحان بخش های تعاون و خصوص ی برای فعالیت های
تصد یگری
 روا نسازی چرخش امور
 مبارزه با فساد و تبعیض و رشو هخواری
 توسعة اختیارات استانی
راهبرد آموزشی
 شکوفایی استعدادهای فطری در سایة تربیت دینی
 تقویت روحیة نشاط
 تلاش در جهت طراحی نظام یکپارچه
راهبرد حقوقی
 تقدم حقوق عمومی به حقوق خواص
 حاکمیت حقوق عادلانة اسلامی
راهبرد دفاعی
 حفظ آما دگی های رزمی، همبستگی، علمی و فنی برای مقابله با
تهدیدات
 توسعة راهبرد دفاعی
 توسعة ف نآور یهای لازم با نگاه به تولید داخلی
 استفاده از تجهیزات پیشرفته
 مشارکت نیروهای مسلح در سازندگی کشور در زمان صلح
راهبرد امنیتی
 جلب رضایت مردم با بسط عدالت و خدم ترسانی
 ایجاد اشتغال

 تقویت پای ههای علمی  اقتصادی
 ارتقاء توان دفاعی کشور
راهبرد بودج های
 کاهش مخارج جاری دولت
 تخصیص درآمد نفت به سرمای هگذاری
 رفع محرومی تها و تبعی ضها
 اتمام طر حهای نیم هتمام
 جلوگیری از اسراف
 ایجاد دولت ک مهزینه و پرفایده

دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X